źródło: fot. Stephen Weigel
  • 23 marca 2015
  • komentarzy
  • 3024 osób przeczytało
  • to!

Wtorek piątego tygodnia Wielkiego Postu

George Weigel

Kiedy Jezus mówi: „ja jestem światłością świata” i „kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12), wypowiadając te słowa na terenie świątyni, w samym środku Święta Namiotów, czyni tym samym dwie zmieniające historię deklaracje: utożsamia siebie i swą misję z Bogiem, który prowadził nocą Izraela przez pustynię jako płonąca i dająca światło Obecność opisana w Wj 13, 21; utożsamia swe przeznaczenie z nadzieją Izraela, że powrót słupa ognia będzie oznaczał odkupienie narodu wybranego i zapoczątkowanie końca czasów. W dzisiejszej Ewangelii te deklaracje przeobrażają się w jeszcze śmielszą identyfikację Jezusa z Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba i Mojżesza, który objawił się w płonącym krzewie jako „JA JESTEM” (Wj 3, 14). Jezus mówi: „gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył”. Równie mocno i wyraźnie Jezus utożsami się z Ojcem w Ewangelii czytanej w najbliższy czwartek.

Teraz jednak wystarczy zastanowić się nad deklaracjami Jezusa: „ja jestem światłością świata” i „JA JESTEM”. W czasie święta symbolizującego oczekiwania Izraela na przeobrażające świat działanie Boże, które potwierdzi wiarę i nadzieję ludu wybranego, Jezus ogłasza w świątyni będącej znakiem obecności Boga wśród ludzi, że odtąd Boga będzie można znaleźć, gdy Syn Człowieczy zostanie „wywyższony”, co może oznaczać jedynie wywyższenie na Krzyżu. Krzyż będzie nowym centrum świata, axis mundi, gdzie cała ludzkość spotka Świętego, który objawił Mojżeszowi swe imię: JA JESTEM. W przeszłości lud wybrany otrzymał pouczenie, by patrzeć na miedzianego węża sporządzonego przez Mojżesza w celu uzdrowienia ukąszonych przez trujące węże, co przypomina nam dzisiaj pierwsze czytanie mszalne. Dzisiaj lud wybrany (na który składa się, potencjalnie, cała ludzkość) wezwany jest do spoglądania na Krzyż i na Syna Człowieczego, wywyższonego na Krzyżu, by wyleczyć się z chorób powodowanych przez węże będące aniołami, czyli demony zadające rany każdemu istnieniu. Bezkompromisowe wezwanie Jezusa, by przyjąć dar nowego życia, które można znaleźć w Jego osobie lub wystawić się na ryzyko własnego zatracenia – „jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM” – skierowane jest nie tylko do pielgrzymów uczestniczących w Święcie Namiotów w Jerozolimie przed dwoma tysiącami lat, lecz także – jak wyraził to Francis Moloney – „do ludzi wszystkich czasów”.

 

rzymskie_1_4_v5_70mm_300dpi (1)

George Weigel

amerykański myśliciel, teolog, biograf Jana Pawła II, współpracuje z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie, autor książek. m.in. "Świadek nadziei" "Katolicyzm ewangeliczny", "Rzymskie pielgrzymowanie"