źródło: fot. Stephen Weigel
  • 16 marca 2015
  • komentarzy
  • 2555 osób przeczytało
  • to!

Wtorek czwartego tygodnia Wielkiego Postu

George Weigel

Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie relacja przymierza wybranego ludu Boga ze Świętym nie jest jedynie dodatkiem do jego statusu bytu stworzonego, jakimś wynikiem powtórnej refleksji lub formą rozwiązania czegoś, co poszło nie tak; przeciwnie, jest ona samą przyczyną stworzenia.  

Papież Benedykt XVI wyjaśnia tę ideę w książce Jezus z Nazaretu. Część II. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, odwołując się do dawnej myśli żydowskiej: „Zgodnie z teologią rabinacką, idea przymierza, idea powołania do istnienia ludu świętego, jako zjednoczonego z Nim partnera Boga, uprzedza ideę stworzenia świata i stanowi jego wewnętrzną podstawę. Świat został stworzony nie po to, by istniało wiele gwiazd i innych rzeczy, lecz po to, aby powstała przestrzeń dla «przymierza», dla «tak» miłości między Bogiem i odpowiadającym mu człowiekiem”. Bóg stwarza świat i Bóg dokonuje odkupienia świata przez swego Syna, by wszyscy mieli udział w świętości Boga. Bóg pragnie świętości swego ludu, tak samo jak Jezus pragnął wiary Samarytanki. I dlatego kiedy Jezus uświęca swoich braci, by mieli udział w Jego szczególnej więzi z Ojcem, uświęca ich także, przygotowując w ten sposób do misji. Kiedy modli się do Ojca w czasie Ostatniej Wieczerzy, by ci, których dał mu Ojciec, zostali uświęceni w prawdzie, czyni to po to, aby mogli poznać Ojca i sprawić, by i świat Go poznał. A zatem być świętym oznacza być w misji. Jeśli nie dzielimy się darami, którymi Bóg obdarzył swój lud, może to oznaczać, że dary te nie zostały w pełni przyjęte lub w pełni docenione. A zatem naśladowanie Chrystusa, Syna Tego, który jest Święty, wymaga od wszystkich braci i sióstr Chrystusa wysiłku, by „«tak» miłości między Bogiem i odpowiadającym mu człowiekiem” było dostępne dla wszystkich.

 

rzymskie_1_4_v5_70mm_300dpi (1)

George Weigel

amerykański myśliciel, teolog, biograf Jana Pawła II, współpracuje z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie, autor książek. m.in. "Świadek nadziei" "Katolicyzm ewangeliczny", "Rzymskie pielgrzymowanie"