źródło: fot. Stephen Weigel, Bazylika św. Pawła za Murami, kajdany św. Pawła
  • 18 marca 2015
  • komentarzy
  • 3186 osób przeczytało
  • to!

Środa czwartego tygodnia Wielkiego Postu

George Weigel

Teologalne cnoty wiary, nadziei i miłości to dary Boga, których udziela nam w sakramencie chrztu. Wiara, nadzieja i miłość nie są, w rozumieniu Kościoła katolickiego, zdolnościami przyrodzonymi, które można ćwiczyć jak mięśnie i rozwinąć w sobie do odpowiedniego poziomu. Przeciwnie, usprawiedliwiająca łaska Boga, którą otrzymujemy w chwili chrztu, pozwala nam wierzyć w Boga i w Tego, którego posłał (wiara), ufać Mu i Jego obietnicom (nadzieja) oraz żywić do Niego miłość większą niż do kogokolwiek lub czegokolwiek innego, traktując równocześnie naszych bliźnich tak, jak chcemy, by nas traktowali (miłość). Ta sama łaska usprawiedliwienia daje ochrzczonym, jak mówi o tym Katechizm Kościoła Katolickiego, „zdolność życia i działania pod natchnieniem Ducha Świętego za pośrednictwem Jego darów”, którymi są „mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża”. I wreszcie łaska usprawiedliwiająca, którą chrześcijanin otrzymuje w sakramencie chrztu, pozwala mu żyć nowym życiem i „wzrastać w dobru przez cnoty moralne”.

Najważniejsze z tych cnót moralnych to cnoty kardynalne, czyli ludzkie zdolności, które nowe życie rozwija i wzmacnia w umyśle, sercu i duszy ucznia. Ich nazwa pochodzi od łacińskiego cardo [zawias], ponieważ są one osią życia moralnego, wokół której nabudowane są inne cnoty. Katechizm definiuje cnoty kardynalne w następujący sposób: Roztropność, czyli właściwy osąd, to cnota kardynalna, która uzdalnia nas do tego, by widzieć w każdej okoliczności, stwarzającej przed nami wiele możliwości, nasze prawdziwe dobro, i „do wyboru właściwych środków do jego pełnienia”. Sprawiedliwość to cnota kardynalna, „która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy”. Męstwo to cnota kardynalna polegająca na niezłomnym opowiadaniu się za dobrem w trudnych doświadczeniach i trzymaniu się stałego kursu przez całe życie, nawet jeśli trzeba z tego powodu dokonywać bolesnych wyborów. Przez męstwo i łaskę nowego życia, które rozwija w nas tę cnotę, uczniowie zdolni są pokonać lęk mocą Tego, który wziął lęk świata na krzyż i tam złożył w ofierze. Dzięki męstwu uczniowie potrafią, jeśli to konieczne, przeciwstawić się światu, ponieważ Pan ich przekonał, że „zwyciężył świat” (J 16, 33). Umiarkowanie to cnota kardynalna, która „zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych” i „utrzymuje pragnienia w granicach uczciwości”.

 

rzymskie_1_4_v5_70mm_300dpi (1)

George Weigel

amerykański myśliciel, teolog, biograf Jana Pawła II, współpracuje z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie, autor książek. m.in. "Świadek nadziei" "Katolicyzm ewangeliczny", "Rzymskie pielgrzymowanie"