Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia
  • 12 sierpnia 2019
  • komentarzy
  • 188 wyświetleń
  • lubi to!

Poniedziałek, 12.08.2019

Jan Paweł II

Mt 17, 22-27

A pewnego dnia, gdy byli razem w Galilei, powiedział im Jezus: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, którzy Go zabiją, lecz On trzeciego dnia zmartwychwstanie. A oni bardzo się zasmucili. Kiedy wchodzili do Kafarnaum, przyszli do Piotra poborcy dwudrachmy [podatkowej] i zapytali: Czy wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy? Ależ tak – odpowiedział. Gdy zaś przyszedł do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Szymonie, jak ci się wydaje? Od kogo powinni pobierać daniny królowie ziemscy: od swych synów czy od obcych? A kiedy on odpowiedział: od obcych, wtedy rzekł Jezus: Wobec tego synowie wolni są. Żeby jednak nie gorszyć tych ludzi, pójdź nad morze i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą złapiesz, i otwórz jej pysk. Znajdziesz tam statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie.

 

Słowa wypowiedziane przez Boga w Starym Testamencie znajdują ostateczne wypełnienie w Chrystusie, Wcielonym Słowie Bożym. W Starym Przymierzu wyrazem stwórczej mocy Boga w sferze moralności był Dekalog. Natomiast w Nowym Przymierzu pełnym urzeczywistnieniem tej mocy stał się Chrystus, a więc nie prawo pisane, ale sama Osoba Zbawiciela. Tę prawdę wyraża bardzo trafnie św. Paweł w Liście do Galarów i w Liście do Rzymian. Usprawiedliwieniu przez zachowywanie prawa przeciwstawia usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa. Natomiast w dzisiejszym czytaniu z Pierwszego Listu do Koryntian znajdujemy takie słowa: «my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą» (l Kor l, 22-24). Mądrość i moc, które Bóg okazał w stworzeniu świata i w stworzeniu człowieka «na swój obraz i podobieństwo» (por. Rdz l, 26), wyrażają się w pełni w porządku moralnym. Porządek ten służy zatem dobru człowieka i ludzkiej społeczności. W Nowym Testamencie jeszcze wyraźniej zostaje potwierdzone znaczenie moralności, która służy wiecznemu zbawieniu człowieka.

 

2 III 1997, w rz. kośc. św. Juliana Męczennika


więcej tekstów autora
Polecamy

Sen jako powiernik

Ks. Jacek Jurczyński SDB

partnerzy